Ga naar de inhoud

Vanaf juni 2025 zal de Europese Toegankelijkheidsakte (European Accessibility Act) van kracht worden in de Europese Unie. Om dit op een goede manier tot uitvoering te brengen, heeft de regering voorgesteld deze akte op te nemen in Nederlandse wetten. Ook is voorgesteld om een aantal ministeries en toezichthouders aan te wijzen die toezien op de uitvoer. Dit voorstel is op 14 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

De nieuwe wet is een grote stap naar een inclusiever Nederland. In dit artikel leggen we uit wat de nieuwe Toegankelijkheidswet inhoudt, voor wie hij geldt en welke uitzonderingen er zijn.

Het binnenhof in Den haag bij de vijver met de fontein

De Essentie van de Europese Toegankelijkheidswet

Deze wet, gericht op het inclusiever maken van onze digitale en fysieke wereld, heeft gevolgen voor een breed scala aan organisaties en bedrijven. Centraal in deze nieuwe wetgeving staat het idee dat iedereen, ongeacht fysieke, mentale, intellectuele, of zintuiglijke beperkingen, volledige en gelijke toegang moet hebben tot producten en diensten. Dit omvat alles van online winkelen en elektronische diensten tot het gebruik van bankautomaten en het bekijken van online videocontent.

De Nederlandse regering heeft vorig jaar het wetsvoorstel Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorgestelde wijzigingen omvatten aanpassingen in de Warenwet, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, Telecommunicatiewet, Burgerlijk Wetboek, Wet op het financieel toezicht, en Wet handhaving consumentenbescherming.

de europese vlag wappert voor een oud gebouw

Voor wie geldt de Europese Toegankelijkheidswet?

De reikwijdte van deze wet is breed en omvat onder andere:

  1. Overheidsorganisaties
  2. Organisaties die voor meer dan 50% gesubsidieerd worden
  3. Organisaties die door de overheid bestuurd worden
  4. Commerciële organisaties die producten of diensten leveren aan de overheid
  5. Commerciële organisaties die essentiële diensten of producten of financiële diensten leveren.

Concreet betekent dit…

Laten we een praktijkvoorbeeld nemen: als je een eigenaar bent van een webshop, moet je ervoor zorgen dat je site toegankelijk is voor iedereen. Dit kan betekenen dat je alternatieve tekst voor afbeeldingen moet toevoegen, ervoor moet zorgen dat je site navigeerbaar is met een toetsenbord voor mensen die geen muis kunnen gebruiken, en dat videocontent ondertiteling heeft voor doven en slechthorenden.

een laptop met een brailletoetsenbord

Uitzonderingen op de European Accessibility Act

Hoewel de toegankelijkheidswet breed toepasbaar is, erkent deze ook dat niet elke organisatie in staat zal zijn om aan elke eis te voldoen. De wetgeving heeft daarom specifieke kaders vastgesteld om te bepalen wanneer en onder welke omstandigheden uitzonderingen gelden. Deze kaders zijn bedoeld om flexibiliteit te bieden aan bepaalde entiteiten zonder afbreuk te doen aan het algemene doel van toegankelijkheid voor iedereen. Hier zijn de hoofdlijnen:

  1. Micro-ondernemingen: Kleine bedrijven, gedefinieerd als ondernemingen met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen euro, kunnen in aanmerking komen voor bepaalde vrijstellingen. Deze regel erkent de financiële en operationele uitdagingen waarmee zeer kleine bedrijven kunnen worden geconfronteerd.
  2. Onevenredige last: Als het voldoen aan specifieke toegankelijkheidseisen een onevenredige last voor een organisatie zou vormen, kan er een vrijstelling worden verleend. Dit houdt in dat als de kosten of moeilijkheden van het naleven van de wet de capaciteit van een organisatie te boven gaan, deze organisatie mogelijk niet aan die specifieke eisen hoeft te voldoen.
  3. Specifieke voorwaarden: Voor bepaalde producten of diensten kunnen specifieke voorwaarden gelden waarbij de toegankelijkheidseisen niet volledig van toepassing zijn. Dit kan te maken hebben met de aard van het product of de dienst en de haalbaarheid van het implementeren van toegankelijkheidsfeatures.

Lees meer over de uitzonderingen in ons artikel Uitzonderingen op de European Accessibility Act 2025.

een laptop op een wit bureau met roze rozen, een gouden lamp en wat notitieblokken

Tot slot

De toegankelijkheidswetgeving is een belangrijke stap richting een samenleving waarin digitale en fysieke ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen. Hoewel de implementatie voor sommige bedrijven uitdagend kan zijn, is het uiteindelijke doel een inclusievere wereld waarin iedereen, ongeacht beperkingen, kan deelnemen en bijdragen.

Het is daarom aan te raden om de toegankelijkheid van digitale producten nu al in kaart te brengen. Digitaal Toegankelijk helpt organisaties hierbij door onder andere toegankelijkheidsonderzoeken uit te voeren. Neem voor meer informatie contact op met Digitaal Toegankelijk.